Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Το Γραφείο

Στο χώρο απευθύνονται άνθρωποι για την εύρεση λύσεων και βοήθειας για ένα μεγάλο εύρος δυσκολιών.

Συγκεκριμένα παρέχονται υπηρεσίες σε άτομα ψυχικά ασθενή για άμεση αντιμετώπιση και θεραπεία, αλλά και στις οικογένειες τους για συμβουλευτική και υποστήριξη. Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες σε άτομα τα οποία δεν πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή, αλλά δυσκολεύονται στην αντιμετώπιση είτε καθημερινών – πρακτικών προβλημάτων (πχ. διαπροσωπικές σχέσεις, προβλήματα στον εργασιακό χώρο κα.), είτε εξειδικευμένων καταστάσεων (πχ. εύρεση εργασίας, καθοδήγηση γονέων σε περιπτώσεις διαζυγίου, κα.). Επίσης, το γραφείο αποτελεί σημείο αναφοράς, στο οποίο οι γονείς απευθύνονται για την διαμόρφωση των ψυχολογικών δεξιοτήτων των παιδιών τους, με στόχο να εξελιχθούν σε ψυχολογικά
ολοκληρωμένους, υγιείς και επαρκείς ενήλικες.

Επιπλέον, παρέχεται εκπαίδευση αναφορικά με τις διεργασίες της ψυχολογικής ανάπτυξης (προσωπικότητα, ιδιοσυγκρασία, χαρακτήρας, αυτοπεποίθηση, εικόνα εαυτού, ώριμοι μηχανισμοί άμυνας κα.), καθώς και τις πρακτικές δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την υγιή προσαρμοστικότητα και την αντιμετώπιση προβλημάτων (επίλυση καθημερινών προβλημάτων και κρίσεων, επεξεργασία συναισθημάτων και διαχείριση συμπεριφοράς, γνωστική τροποποίηση των διαστρεβλώσεων στον τρόπο σκέψης, υιοθέτηση πιο λειτουργικών τρόπων σκέψης, διαχείριση χρόνου, διαχείριση άγχους και αρνητικών συναισθημάτων κ.α.).

Τέλος, προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες αθλητικής ψυχολογίας σε αθλητές όλων των ηλικιών, είτε ατομικά είτε μέσω συνεργασιών με αθλητικά σωματεία.